O nas

LAS Pri dobrih ljudeh 2020 

Renkovci 8, 9224 Turnišče

E: info@las-pdl.si

T: 02 538 16 63

I: www.las-pridobrihljudeh.si

Lokalna akcijska skupina Pri dobrih ljudeh 2020 je bila ustanovljena dne 21. 10. 2015 v Črenšovcih, ko je 28 članov podpisalo Pogodbo o ustanovitvi in delovanju lokalnega partnerstva Lokalne akcijske skupine LAS Pri dobrih ljudeh 2020 za programsko obdobje 2014-2020, z namenom spodbujanja celovitega in uravnoteženega razvoja podeželja in urbanih središč na območju po pristopu »od spodaj navzgor«. Naloga LAS Pri dobrih ljudeh 2020 je učinkovito izvajanje Strategije lokalnega razvoja za programsko obdobje 2014–2020 s pomočjo mehanizma CLLD (Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost) ter sredstvi sklada EKSRP in ESRR. LAS Pri dobrih ljudeh 2020 predstavlja organizirano partnerstvo na opredeljenem podeželskem območju in je sestavljen iz predstavnikov različnih socio-ekonomskih sektorjev (javni, ekonomski, socialni sektor), ki s svojimi različnimi značilnostmi na inovativen način prispevajo k razvoju podeželja. Partnerstvo pokriva območje naslednjih 8 občin: Beltinci, Črenšovci, Dobrovnik, Kobilje, Lendava, Odranci, Turnišče in Velika Polana, ki spadajo v pomursko statistično regijo in skupno obsegajo 319 km2.

LAS Mežiške doline

Prežihova 17, 2390 Ravne na Koroškem

E: info@las-md.si

T: 059 091 080

I: www.las-md.si

LAS Mežiške doline leži na severu Slovenije ob meji z Avstrijo in obsega obmejne občine Ravne na Koroškem, Prevalje, Mežica in Črna na Koroškem, s skupno površino 303 km² in 25.038 prebivalci. Območje predstavlja zaokroženo geografsko in funkcionalno celoto Mežiške doline, ki jo povezujejo skupne socialne in ekonomske značilnosti ter dolgoletna podeželska tradicija in industrijska dediščina ter s tem povezani skupni izzivi in cilji.  Lokalno partnerstvo, ki šteje 50 članov, je bilo ustanovljeno v letu 2015 z namenom spodbujanja celovitega in uravnoteženega razvoja Mežiške doline po pristopu »od spodaj navzgor« in s ciljem spodbujanja socialnega vključevanja, boja proti revščini in diskriminaciji, zmanjševanja regionalnih razvojnih razlik in gospodarskega, ter turističnega razvoja lokalnega območja.

LAS Goričko 2020

Martjanci 36, 9221 Martjanci

E: info@las-goricko.si,

T: 02 538 16 64

I: www.las-goricko.si

FB: www.facebook.com/LASGoricko2020/ 

LAS Goričko 2020 je bila ustanovljena 22. oktobra 2015, ko je 37 članov podpisalo Partnersko pogodbo o ustanovitvi in delovanju LAS Goričko 2020, z namenom spodbujanja celovitega in uravnoteženega razvoja podeželja in urbanih središč na območju po pristopu »od spodaj navzgor«. Naloga LAS Goričko 2020 je učinkovito izvajanje Strategije lokalnega razvoja za programsko obdobje 2014–2020 s pomočjo mehanizma CLLD (Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost) ter sredstvi sklada EKSRP in ESRR. Partnerstvo LAS Goričko 2020 sestavljajo predstavniki javnega, ekonomskega in socialnega sektorja z območja LAS Goričko, ki zajema 11 občin: Cankova, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kuzma, Moravske Toplice, Murska Sobota, Puconci, Rogašovci, Šalovci in Tišina, obsega 629,5 km2, kjer živi 47.690 prebivalcev. Vizija območja LAS Goričko 2020 temelji na trajnostnem razvoju, razvoju možnosti za ohranjanje oziroma pridobivanje novih kvalitetnejših delovnih mest na podeželju s poudarkom na zelenih delovnih mestih, to pomeni ustvarjanje razmer za izboljšanje kakovostnega življenja na območju LAS ter turistične privlačnosti območja za uresničevanje gospodarskih ciljev in ciljev na področju razvoja človeških virov ter družbene blaginje, ob tem pa ohranitvi prvin, ki prispevajo k prepoznavnosti območja LAS.

LAS s CILjem

Mestni trg 1, 5280 Idrija

E: info@las-sciljem.si

T: 05 37 43 914

I: www.las-sciljem.si

LAS s Ciljem povezuje lokalno prebivalstvo in občine Idrija, Cerkno in Logatec, ki najbolje poznajo potrebe in potenciale svojega območja. Ključna naloga LAS je povezovanje lokalnih deležnikov in spodbujanje lokalnega razvoja s pristopom »od spodaj navzgor« preko ukrepa CLLD, ki lokalnemu prebivalstvu omogoča, da odloča o lokalnem razvoju. Prijavitelji in projektni partnerji z območja LAS s CILjem, lahko sredstva črpajo iz dveh različnih EU skladov: Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja ter Evropskega sklada za regionalni razvoj. LAS s CLJem rešuje razvojne potrebe in izzive na štirih tematskih področjih ukrepanja: ustvarjanje delovnih mest, razvoj osnovnih storitev, varstvo okolja in ohranjanje narave ter večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin. Njegov namen je spodbujati trajnostni razvoj območja vseh treh vključenih občin v skladu s Strategijo lokalnega razvoja ob združevanju človeških, prostorskih in finančnih virov. Skupni namen se uresničuje skozi izvajanje operacij, ki imajo učinek na čim več ciljnih skupin in na celotno območje delovanja LAS s CILjem, na katerem živi nekaj več kot 30.000 prebivalcev in pokriva 598,2 km2.


Spletna stran je nastala v okviru Operacije Digitalne rešitve ZA izzive podeželja. Operacija je sofinancirana s strani Evropske unije iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republike Slovenije v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020. Organ upravljanja določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Za vsebino strani so odgovorni upravičenci LAS s CILjem, LAS Pri dobrih ljudeh 2020, LAS Goričko 2020 in LAS Mežiške doline.